برای بستن ESC را بزنید

ادمین

تست

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم (I’m possible). . اُدری هپبورن…