بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است؛

همیشه مطمئن ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود.

“ادیسون – مخترع برق . دانشمند”

.

.

u03-4-8-400