خوشبختی از شجاعان طرفداری میکند.

ضرب المثل انگلیسی

 

uc03-26-7-400