وقتی تلاش کنی و بالای قله برسی، اونوقت شهر زیر پاته 🙂