یک روز رسد غمی به اندازه‌ی کوه

یک روز رسد نشاط اندازه‌ی دشت

افسانه‌ی زندگی همین است عزیز

در سایه‌ی کوه باید از دشت گذشت