تعداد کسانی که به اندازه کافی شجاع باشند تا اشتباهاتشان را بپذیرند، یا آنقدر راسخ باشند تا اشتباهاتشان را رفع کنند، چقدر کم است.

بنجامین فرانکلین

 

uc03-29-6-400