افرادی هدفمند، که تنها تمرکز آنها بر روی یک هدف کاملا مشخص است، بجای اینکه به کارها و خواسته های بسیاری فکر کنند، به صورت متمرکز و لیزری بر روی یک هدف کار میکنند