هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای شما خواهد بود.

جک ما

.

.

uc03-2-8-400