سؤال این نیست که چه کسی به من اجازه خواهد داد؛ بلکه این است که چه کسی قرار است جلوی من را بگیرد.

آین رند (فیلسوف و نویسنده)

.

uc03-13-8-400