شما هيچوقت نميفهميد چقدر قوي هستيد تا زماني که چاره اي جز قوي بودن نداشته باشيد