زندگی هیچگاه به بن بست نمیرسد.
خدا که باشد هر معجزه ای ممکن است.
خدایا، معجزات خوبت را برای تمام عزیزانم سرازیر بفرما.