مشکل‌ترین کار تصمیم گیری برای اقدام است، باقی صرفا به سرسختی برمی‌گردد.

.

امیلیا ارهارت-(خلبان زن امریکایی که برای اولین بار عرض اقیانوس اطلس را در پرواز تک‌نفره طی کرد.)

.

uc03-15-8-00