برای مشکلات بزرگ زندگی جرات داشته باش و برای مشکلات کوچک، صبر؛ و هنگامی که با زحمت وظایف روزانه ات را انجام دادی، با آرامش بخواب.

ویکتور هوگو

 

u03-20-7-400