اکثر مردم انتظار دارند در اولین تلاش موفق شوند.
مثل اکثر مردم نباشید.
imi34.com