باید مبارزه کنی تا به رویاهات برسی، باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.

.

ادمین فائزه 27_08_400