به اون لذتی فکر کن که بعد از سختی کشیدن هات میان سراغت، وقتی کنار کسی که دوستش داری نشستی و داری فیلم میبینی