کسی به بعید ترین و دست نیافتنی ترین نقطه میرسد که میخواهد کاری انجام دهد و شهامت انجامش را دارد.