تو، هم‌فرکانس با کائنات هستی.
این یعنی تو میتونی.
پس انجامش بده.