اهدافت رو برای آدم ها تعریف نکن .
به جاش وقتی موفق شدی ، نتیجش رو نشونشون بده.