خدایا شکرت

هرروز ما را بی هیچ منتی سر سفره و خوان نعمتت میهمان میکنی، چه شکر کنیم و چه فراموش