خدایا شکرت

هرچی دارم از تو دارم

هرچی میخوام از تو میخوام