هیچ سلاحی مرگبار تر از اراده نیست!

بروس لی – بازیگر و رزمی کار چینی

.

uc03-19-08-400