اگر ميخواهيد روياهايتان تعبير شود، اول بايد بيدار شويد و از رختخوابتان برخيزيد.