پروردگارا، از اینکه یکبار دیگر مرا لایق حیات دانستی شکرگزارم