اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمیرسد

وبسایت انگیزشی imi34.com

@imi34com