همونطور که تلاش کردن و موفق شدن به شجاعت نیاز داره، تلاش کردن و شکست خوردن هم به همون اندازه شجاعت میخواد.

Anne Morrow Lindbergh

 

u03-20-7-40