انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد میکند!

فرانسیس بیکن – فیلسوف و سیاستمدار

.

uc03-25-8-400