به یاد داشته باش که سخت ترین درخت هم به راحتی شکسته میشود

در حالی که بامبو با خم شدن در باد زنده می ماند

“بروسلی – رزمی کار و بازیگر چینی”

.

ادمین محمد 29-8-1400

 

l