تعداد کسانی که به اندازه کافی شجاع باشند تا اشتباهاتشان را بپذیرند، یا آنقدر راسخ باشند تا اشتباهاتشان را رفع کنند، چقدر کم است

How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them

 

Benjamin Franklin – بنجامین فرانکلین

.

Uc03-18-08-400