هرچه بیشتر اشتباه کنی

بیشتر یاد میگیری

و هرچه بیشتر یاد بگیری

بیشتر به دست می آوری