بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است
در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است

“مارک زاکربرگ – یکی از موسسان فیسبوک”

.

uc03-15-8-00