افرادی که به شما میگویند نمی توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند، اول کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می ترسند و دوم ، آنهایی که از موفق شدن شما میترسند

” ری گوفورت، مدیر یک کمپانی مهندس بزرگ”

.

u03-4-8-400