اگه صبح زود بیدار میشی
و شبها تا دیروقت کار میکنی
بهت تبریک میگم
اتفاقات بزرگی در انتظارته