به جای انرژی منفی، یکبار هم به این فکر کنید که ممکن است در آینده اتفاق خوبی برایتان بیفتد